Buổi sinh hoạt công dân và bài giảng đạo đức nghề nghiệp và lẽ trao học bổng khuyến học

Chương trình ngày 16/12/2017:

 • 13h45 : SV có mặt và ổ định trật tự
 • 14h00 : SHCD
 • 14h30 : Đạo đức nghề nghiệp
 • 15h30 : Trao học bổng khuyến học (HB cựu SV, HB 3C và HB ITSOL)

Địa điểm : Hội trường tòa nhà B1

Đây là buổi sinh hoạt bắt buộc đối với SV toàn Viện. Lớp trưởng mỗi lớp có trách nhiệm liên hệ với GV là cán bộ QLLSV để thông báo danh sách lớp mình có mặt. Kết quả được sử dụng để đánh giá điểm rèn luyện.

Danh sách SV được HB :

 • Phạm Anh Tuấn (KSTN 60)
 • Đặng Hữu Tú (KSTN K60)
 • Nguyễn Văn Huy (TT 59)
 • Nguyễn Trọng Hoàng Việt (KSTN 59)
 • Nguyễn Hồng Sơn (KSTN 59)
 • Vũ Hoài Thư (TT 59)
 • Nguyễn Đức Sơn (TT 59)
 • Nguyễn Thị Liên (TT 61)
 • Lê Thị Huệ (TT 61)
 • Đặng Thị Cần (TT 61)
 • Lê Thị Thảo (TT 61)
 • Lê Hồng Phượng (TT 61)
 • Vũ Viết Điện (TT 60)
 • Nguyễn Thanh Bình (TT59)

(HB cụ thể sẽ được thông báo tại buổi lễ)

Mọi thắc mắc SV liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác