Kế hoạch đánh giá đồ án học kỳ hè năm học 2016-2017 (học kỳ 20163)

  • Đồ án 3 :

Hội đồng họp lúc 16h ngày 12/09/2017 tại Văn phòng Bộ môn Toán Tin (D3-103)

Sinh viên cần chuẩn bị báo cáo và mang laptop của mình đến

  • Đồ án 2 :

Sinh viên liên hệ với thầy phản biện được phân công theo danh sách dưới đây. Việc liên hệ cần tiến hành ngay để có điểm phản biện

STT SHSV Họ đệm Tên Khóa Lớp Thầy HD Thầy PB
1 20132753 Vương Bá Nghi K58 TT Lê Hải Hà N. Tuấn Dũng
2 20133599 Trần Văn Thái K58 KSTN TT N.T. Thanh Huyền L. Chí­ Ngọc
3 20144309 Lê Đình Thọ K59 TT Vũ Thành Nam Ngô Th Hiền

 

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam

Các thông báo khác