Nộp Đồ án và Báo cáo thực tập kỹ thuật học kỳ 20163

Sinh viên nộp Đồ án (II, III, TN) và báo cáo thực tập kỹ thuật cho Cô Hải ở Văn phòng Viện. Hạn cuối cùng là thứ 5 ngày 31/08/2017.
Các quyển Đồ án cần chế bản theo mẫu và cần có nhận xét xác nhận của GVHD.
Báo cáo thực tập cần có các nhận xét đầy đủ của cơ sở thực tập theo mẫu.

Các thông báo khác