Kế hoạch thực tập ngoài trường học kỳ 2 năm học 2014-2015 (Học kỳ 20142)

Đối tượng :

  • Bắt buộc : SV làm Đồ án tốt nghiệp định hướng Tin học
  • Khuyến khích : SV làm Đồ án tốt nghiệp định hướng Toán

Kế hoạch triển khai

  • Đăng ký sơ bộ : Gửi email đến địa chỉ namngc@gmail.com trước ngày 15/1/2015. Cần nêu rõ đã tự liên hệ cơ quan thực tập hay cần Viện liên hệ giúp
  • Đăng ký cơ quan thực tập : Từ 16/1/2015 đến 23/1/2015
  • Chốt phân công thực tập : Từ 24/1/2015 đến 31/1/2015
  • Thực tập tại cơ sở ngoài trường : Bắt đầu từ tháng 2/2015

Mọi thắc mắc liên hệ Thầy Nguyễn Cảnh Nam (0973941221 hoặc namngc@gmail.com)

Các thông báo khác