Kế hoạch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 (Học kỳ 20141) – Mới nhất

Hội đồng định hướng Toán

  • Thời gian : 9h30 ngày 13/01/2015
  • Địa điểm : Phòng họp Viện (D3-106)
  • Kiểm tra chương trình : Trong buổi bảo vệ

Hội đồng định hướng Tin

  • Thời gian : 8h30 ngày 13/01/2015
  • Địa điểm : HD1 -D3-506, HD2 - D3-507
  • Kiểm tra chương trình : 8h30 ngày 06/01/2015. Hội đồng 1 tại VP Bộ môn, Hội đồng 2 tại VP Viện

Họp trước buổi bảo vệ : 8h30 ngày 5/1/2015 tại VP Viện. Yêu cầu tất cả SV có mặt đầy đủ đúng giờ.

Danh sách phân công phản biện :

Hội đồng Tin học 1 (Danh sách có sự thay đổi so với cuộc họp sáng thứ 2)

Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
Đặng Thị Trà Giang Th.S. Nguyễn Danh Tú Th.S. Đoàn Duy Trung
Nguyễn Tiến Hải TS. Lê Cường TS. Vũ Thành Nam
Nguyễn Ngọc Minh Th.S. Nguyễn Huy Trường Th.S. Đoàn Duy Trung
Hà Hoàng Anh Th.S. Trần Ngọc Thăng Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng
Trần Quốc Anh TS. Vương Mai Phương Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng

Hội đồng Tin học 2 (Danh sách có sự thay đổi so với cuộc họp sáng thứ 2)

Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
Cao Tuấn Anh Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Lê Cường
Trần Xuân Minh Th.S. Lê Quang Hòa TS. Vương Mai Phương
Lê Xuân Quỳnh TS. Vũ Thành Nam TS. Vương Mai Phương
Vũ Đình Cường Th.S. Ngô Thị Hiền TS. Lê Hải Hà
Vũ Công Nguyên Th.S. Nguyễn Thái Bình TS. Lê Hải Hà

Hội đồng Toán

Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
Đặng Thế Dương Nguyễn Thị Bạch Kim Tạ Anh Sơn
Nguyễn Đức Lộc Nguyễn Hữu Tiến Lê Xuân Lý
Nguyễn Văn Thủy Nguyễn Xuân Thảo Nguyễn Thị Thu Hương
Lê Đức Thiện Hà Bình Minh Nguyễn Thị Ngọc Anh
Hà Văn Ninh Nguyễn Ngọc Doanh Hà Thị Ngọc Yến

Lưu ý : Sinh viên có trách nhiệm liên hệ sớm với Thầy phản biện

Các thông báo khác