Đánh giá Đồ án 2 học kỳ 1 năm học 2014-2015 (Học kỳ 20141)

Sinh viên làm Đồ án 2 không phải bảo vệ trước hội đồng

Sinh viên có trách nhiệm liên hệ với Thầy phản biện theo danh sách dưới đây

Họ tên sinh viên Thầy hướng dẫn Thầy phản biện
Nguyễn Duy Khánh PGS. Nguyễn Xuân Thảo TS. Phan Xuân Thành
Đoàn Tiến Dũng TS. Trần Quốc Bình TS. Hà Bình Minh
Nguyễn Tuấn Anh TS. Nguyễn Đăng Tuấn TS. Lê Dình Nam
Nguyễn Trọng Quyết PGS. Tống Đình Quỳ ThS. Lê Xuân Lý
Nguyễn Xuân Cảnh Th.S. Ngô Thị Hiền TS. Vũ Thành Nam.
Nguyễn Trung Tuấn Th.S. Nguyễn Huy Trường Th.S Ngô Thị Hiền
Đặng Văn Tòng TS. Vũ Thành Nam Th.S. Ngô Thị Hiền
Nguyễn Văn Đạt TS. Vũ Thành Nam Th.S. Ngô Thị Hiền
Lê Viết Khánh Th.S. Nguyễn Thái Bình TS. Lê Hải Hà
Huỳnh Đại Hải Th.S. Nguyễn Tuấn Dũng TS. Vương Mai Phương
Vũ Đức Bình Th.S. Nguyễn Danh Tú Th.S Nguyễn Tuấn Dũng
Bùi Văn Quảng Th.S. Lê Kim Thư Th.S. Lê Quang Hòa
Nguyễn Xuân Huy TS. Vương Mai Phương Th.S Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Thanh Tuyền Th.S Đoàn Duy Trung Th.S. Nguyễn Huy Trường

Các thông báo khác