Kế hoạch nộp và bảo vệ Đồ án HK2022.2

Đồ án 1,2,3,TK : Nộp Thứ 5 ngày 27/7/2023

Đồ án TN : Nộp Thứ 4 ngày 02/08/2023

SV điền thông tin Đồ án online và upload file theo hướng dẫn trong link: https://forms.office.com/r/8TyYfG7h58 trước 31/7/2023.

Dự kiến bảo vệ Đồ án 2, 3, TK vào chiều thứ 6 ngày 4/8/2023. Đồ án tốt nghiệp sẽ bảo vệ vào ngày 16/8/2023.

Các thông báo khác