[20232] Phân công hướng dẫn Đồ án tốt nghiệp

Khoa đã tiến hành phân công GVHD đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.2. Sinh viên truy cập vào hệ thống QLĐT để biết thông tin và chủ động liên hệ với GVHD.

Các thông báo khác