[20232] Phân công hướng dẫn đồ án môn học

Danh sách phân công GVHD đồ án môn học kỳ 2023.2 đã được cập nhật trên hệ thống QLDT. Sinh viên chủ động liên hệ với GVHD để thống nhất đề tài và kế hoạch làm việc.

Các thông báo khác