Thực tập kỳ 2023.2

Thông báo đăng ký thực tập đối với sinh viên đã đăng ký lớp học phần MI4800 kỳ 2023.2 (Thông báo số 1)

1. Sinh viên thực hiện thực tập và đồ án phải trong cùng một học kỳ. Sinh viên đã đăng ký học phần MI4800 trên hệ thống SIS.

2.   Sau khi được phân công GVHD đồ án tốt nghiệp, SV phải trao đổi thông tin về việc thực tập (địa điểm, công ty, công việc…) với GVHD đồ án. Sau đó, SV phải xin xác nhận của GVHD về việc này (quy trình xác nhận sẽ thông báo sau)

3. Đăng ký thực tập:

3.1. Đối với sinh viên thực hiện đồ án theo định hướng Toán

  • Điền thông tin theo link dưới đây: https://forms.office.com/r/e68H9e2brU
  • Sinh viên có thể đợi phân công giảng viên hướng dẫn và trao đổi với giảng viên.

3.2. Đối với sinh viên thực hiện đồ án theo định hướng Tin

  • Các cơ sở thực tập liên kết với Khoa đã được đưa lên hệ thống QLĐT.
  • Sinh viên truy cập vào hệ thống QLĐT để đăng ký nguyện vọng dựa theo thông tin định hướng công việc/ đề tài do các cơ sở thực tập đưa ra: Truy cập "Danh sách Doanh nghiệp"/ "Đăng ký nguyện vọng"
  • Sinh viên điền thông tin vào biểu mẫu MI.BM13.3-DKTT-CV và gửi đến cơ sở thực tập khi đăng ký trên hệ thống QLDT.

4.  Kết thúc quá trình thực tập, sinh viên phải xin xác nhận kết quả từ đơn vị thực tập. Sinh viên sử dụng biểu mẫu: MI.BM13.8-Phieu danh gia ket qua thuc tap. Phiếu đánh giá phải đóng vào quyển báo cáo.

 

Các biểu mẫu tại đây: 0_BieuMau

Thời hạn đăng ký: trước 15h00 ngày 29/02/2024.

Các thông báo khác