Các nhóm nghiên cứu

    Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa trong Khoa học dữ liệu


    Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu trong Khoa học dữ liệu (Modeling, Simulation and Optimization in Data Science)

    Khoa học dữ liệu, máy học và các phương pháp tính toán mềm


    Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực nghiên cứu liên ngành bao gồm các quá trình và hệ thống để trích rút tri thức bên trong dữ liệu dưới nhiều dạng có cấu trúc và phi cấu trúc khác nhau. Khoa học dữ liệu bao gồm nhiều lĩnh vực phân tích dữ liệu như thống kê, máy học, khai…

    Toán rời rạc


    Toán rời rạc nghiên cứu về các cấu trúc toán học rời rạc như số nguyên, đồ thị, các phát biểu logic. Toán rời rạc quan tâm đến các tập hữu hạn hoặc không quá đếm được. Các nghiên cứu về Toán rời rạc đóng vai trò nền tảng cho các nghiên cứu trong khoa học máy tính như thuật…

    Toán Giải tích


    Lý thuyết phép biến đổi tích phân được nghiên cứu từ rất sớm, phát triển không ngừng trong suốt mấy trăm năm qua và tìm được nhiều ứng dụng thú vị trong các ngành khoa học, đặc biệt là trong các ngành vật lý như : quang học, điện, cơ học lượng tử, âm thanh, cũng như trong xử lý…

    Lý thuyết tối ưu và ứng dụng


    Lý thuyết tối ưu là một chuyên ngành toán học được phát triển mạnh mẽ và có nhiều ứng dụng trong khoa học cơ bản cũng như trong nhiều lĩnh vực thực tế như kinh tế, tài chính, y sinh, điện tử, viễn thông, giao thông, quản lý tài nguyên v.v… Cùng với việc nghiên cứu lý thuyết, việc nghiên…

    Phương trình vi phân và ứng dụng


    Phương trình vi phân thường và đạo hàm riêng nẩy sinh từ các hệ thống tự nhiên/kỹ thuật đa dạng, như là hệ khuyếch tán,  hệ xử lý tín hiệu, hệ điều khiển, hệ sinh thái quần thể, v.v... Gần đây, do những thay đổi nhanh chóng về tính chất và quy mô của những hệ thống đó, chúng ta cần…

    Các mô hình toán học ứng dụng trong hệ thống phức tạp


    Việc nghiên cứu và phát triển các mô hình toán học ứng dụng trong khoa học tự nhiên, xã hội và đời sống đã và đang phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới. Một mặt, thông qua nghiên cứu các mô hình, chúng ta có những hiểu biết hơn và do đó có những quy tắc ứng xử tốt…

    Toán Tin-lý thuyết và ứng dụng


    Toán Tin là một hướng nghiên cứu liên ngành, liên quan đến nhiều lĩnh vực, như Toán học, Tin học, Điện tử, Vật lý, Sinh học… .Khác với Toán ứng dụng, hay Khoa học máy tính, đặc thù cho Toán Tin là Tin học lý thuyết (Theoretical Computer Science- TCS), bao gồm cơ sở lý thuyết tính toán (Theory of…