Nhóm nghiên cứu: Toán rời rạc

Trưởng nhóm: TS. Lê Chí Ngọc

Liên hệ

Người liên hệ:TS. Lê Chí Ngọc
Điện thoại:043 8692137

Các thành viên chính

 • TS. Lê Chí Ngọc
 • TS. Lê Đình Nam
 • TS. Vũ Thành Nam
 • TS. Nguyễn Cảnh Nam
 • TS. Nguyễn Quang Thuận
 • ThS. Đoàn Duy Trung

Các cộng sự

 • PGS. TS Phan Thị Hà Dương, Phòng Cơ sở toán học cho tin học, Viện Toán học, Việt Nam
 • GS. TS. Ngô Đắc Tân, Phòng Cơ sở toán học cho tin học, Viện Toán học, Việt Nam
 • TS. Tạ Anh Sơn, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Giới thiệu chung

Toán rời rạc nghiên cứu về các cấu trúc toán học rời rạc như số nguyên, đồ thị, các phát biểu logic. Toán rời rạc quan tâm đến các tập hữu hạn hoặc không quá đếm được. Các nghiên cứu về Toán rời rạc đóng vai trò nền tảng cho các nghiên cứu trong khoa học máy tính như thuật toán, ngôn ngữ lập trình, mã hóa, … Hơn thế, toán rời rạc cũng đóng vai trò quan trọng cho các nghiên cứu từ lý thuyết như tối ưu tổ hợp, xác suất rời rạc, đại số máy tính cho đến các bài toán ứng dụng như các ứng dụng trong giao thông vận tải, môi trường, y tế, …

Các hướng nghiên cứu mũi nhọn

 1. Lý thuyết tổ hợp và lý thuyết số
 2. Đại số máy tính và đại số tổ hợp
 3. Lý thuyết đồ thị và lý thuyết mạng lưới
 4. Tối ưu tổ hợp và các thuật toán xấp xỉ
 5. Ứng dụng của toán rời rạc trong các lĩnh vực như bảo mật, tối ưu topo, bài toán lập lịch, giao thông vận tải, y tế, …