Marketing trên nền tảng Facebook và Phân cụm tài khoản Faceboo

: 10h00, ngày 18/03/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Thị Ngọc Ánh

: K60 Toán Tin

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo giới thiệu về nền tảng Marketing và Digital Marketing, Marketing trên Facebook, EdgeRank, News Feed Optimization,  Facebook và Website, Phân cụm tài khoản Facebook, Các phương pháp phân cụm, Mục đích phân cụm, Chương trình Demo phân cụm


Đánh giá bài viết


Xem thêm

24/02/2019. WordEmbeddingh