Mạng Neural và giải phương trình đạo hàm riêng

: 11h00, ngày 25/03/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Hoàng Linh

: KSTN K60

Tóm tắt báo cáo

Hướng tiếp cận mới để giải các phương trình đạo hàm riêng phi tuyến, các phương trình có số chiều cao.


Đánh giá bài viết


Xem thêm