Discrete-time Fourier generalized convolution inequality and Toeplitz plus Hankel equation

: 09h30, ngày 15/05/2019 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: Nguyen Anh Dai

: NCS ĐHBK Hà Nội


Đánh giá bài viết


Xem thêm