The boundary inversion of the heat equation

: 09h00, ngày 29/05/2019 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: GS., TSKH. Vũ Kim Tuấn

: University of West Georgia, USA

Tóm tắt báo cáo

VKT DHBK-17.5.2019


Đánh giá bài viết


Xem thêm