WordEmbeddingh

: 11h00, ngày 25/02/2019 (Thứ Hai)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Võ Quỳnh Trang

: ĐH Sư Phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về các phương pháp véc tơ hóa từ trong văn bản như Word2Vec, GloVec hay FastText. Báo cáo cũng trình bày về cài đặt cũng như so sánh các thuật toán này trong thực tế.


Đánh giá bài viết


Xem thêm