Graph coloring in graph theory and some applications

: 15h00, ngày 08/12/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Phạm Lê Vũ

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we present an introduction to graph coloring - including vertex coloring, edge coloring and face coloring. For application, we mainly focus on the applications of vertex coloring.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

18/12/2023. Extensor-Coding