Introduction to Random Walk and Applications

: 15h00, ngày 01/12/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we present an introduction about random walk, theoretical foundations, algorithms, and applications, especially in network theory.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

18/12/2023. Extensor-Coding