Some problems on spanning tree of graph

: 14h00, ngày 03/11/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Phạm Hoàng Hà

: Đại học Sư Phạm Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, we would like to introduce some research directions on the spanning trees of connected graphs and their results.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

18/12/2023. Extensor-Coding