Thông báo Seminar: Asymptotic Behavior

27/01/2016

2:30 – 4:00 pm, Friday, January 29, 2016, at 106B-D3

Phạm Văn Bằng

Đa tạp ổn định bất biến đối với các phương trình trung tính

Chi tiết


Đánh giá bài viết


Xem thêm