Báo cáo của sinh viên diện trao đổi từ Đại học Tuebingen, CHLB Đức

09/03/2016

In framework of exchange students, there will be talks on

Friday, March 11, 2016, at seminar room 106B-D3

2:30 – 3:00 pm

Moritz Haas (Universität Tübingen) : Predictive Policing

3:05 – 3:25 pm

Mark Sinzger (Universität Tübingen) : Differential Analyser

Chi tiết


Đánh giá bài viết


Xem thêm