Seminar: Asymptotic Behavior of Solutions to Differential Equations and Applications

11/01/2016

2:30 – 4:00 pm, Friday, January 15, 2016, at 106B-D3
NCS Đỗ Lân (ĐH Thủy Lợi)
Báo cáo luận án tiến sĩ
Dáng điệu tiệm cận của một số hệ vi phân đa trị trong không gian vô hạn chiều

  Chi tiết


Đánh giá bài viết


Xem thêm