Báo cáo luận án tại Seminar Bộ môn của cô Nguyễn Phương Thùy

24/01/2018

Đềtài: Competition ecosystems: continuous and discrete models

Tập thể hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Doanh và PGS. TSKH. Phan Thị Hà Dương.

Thời gian: 15h thứ 3 ngày 30/1/2018

Địa điểm: Phòng họp Viện 106-D3

Trân trọng thông báo!


Đánh giá bài viết


Xem thêm