Thông báo về việc học online

Viện Toán ứng dụng và Tin học xin thông báo:

Tất cả các lớp học do Viện Toán ứng dụng và Tin học giảng dạy (mã môn: MI…) bắt đầu học online từ thứ Hai, ngày 16/3/2020.

Các sinh viên làm theo đúng hướng dẫn của Nhà trường để đăng kí lớp học online và học đúng như thời khóa biểu.

Các thông báo khác