TRÌNH TỰ CHẤM THI, THÔNG BÁO ĐIỂM VÀ PHÚC TRA BÀI THI CHUYÊN NGÀNH

TRÌNH TỰ

CHẤM THI, THÔNG BÁO ĐIỂM VÀ PHÚC TRA

BÀI THI CHUYÊN NGÀNH

VIỆN TOÁN ỨNG DỤNG VÀ TIN HỌC

· Bài thi cuối kỳ môn chuyên ngành

- Thầy/Cô nộp điểm thi SAU 7 NGÀY kể từ ngày thi (tính cả thứ 7, chủ nhật). Văn phòng sẽ thu đơn phúc tra VÀO 2 NGÀY ngay sau khi thông báo điểm lên web site của viện: fami.hust.edu.vn

- Sau 13 ngày kể từ ngày thi sẽ chuyển điểm cho cán bộ vào sis.

- Sau 15 ngày kể từ ngày thi sẽ có điểm trên sis.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vào điểm sis, sinh viên có quyền thắc mắc điểm sai trên sis với cán bộ vào điểm sis (liên hệ văn phòng viện để biết thông tin)

- Sau thời hạn 10 ngày nêu trên nếu có điểm bị sai, sinh viên muốn thắc mắc thì phải lên phòng đào tạo xin sửa điểm theo thủ tục do nhà trường quy định.

Chú ý:

- Sinh viên không xem điểm, quá hạn phúc tra Viện, quản ngành sẽ không chịu trách nhiệm.

- Địa điểm phúc tra bài thi chuyên ngành: P106-D3 (bàn 5).

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

Các thông báo khác