Quy trình thực hiện Thực tập kĩ thuật (ngoài trường) và các biểu mẫu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Viện Toán ứng dụng và Tin học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY TRÌNH

Thực hiện các học phần thực tập ngoài trường

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ..../QĐ−ĐHBK−TUD&TH, ngày   tháng   năm

 của Viện trưởng Viện Toán ứng dụng và Tin học)

                  

  1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

-      Mục đích: Quản lý quá trình tổ chức cho sinh viên Viện Toán ứng dụng và Tin học được tiếp cận với môi trường thực tế tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức,...

-       Phạm vi: Học phần Thực tập kỹ thuật (MI4800) đối với sinh viên của Viện Toán ứng dụng và Tin học.

  1. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN
  2. Định nghĩa

-         Giảng viên phụ trách: Là giảng viên do Viện phân công phụ trách đoàn sinh viên thực tập ngoài trường tại một cơ sở đối tác của Viện.

  1. Từ viết tắt:

-         PVT: Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo chuyên ngành

-         CSTT: Cơ sở (doanh nghiệp, cơ quan,...) tiếp nhận sinh viên thực tập

III. NỘI DUNG

  TT Trách nhiệm Nội dung công việc Thời gian thực hiện Biểu mẫu
1. PVT -        Gửi và tiếp nhận Phiếu đăng kí tiếp nhận SV thực tập của các cơ sở đối tác

-        Tổ chức cho sinh viên đăng kí nguyện vọng thực tập ngoài trường

2 tuần trước khi bắt đầu học kì MI.BM13.1

MI.BM13.2

 

2.     1. Sinh viên -        Sinh viên đăng kí nguyện vọng thực tập ngoài trường.

 

MI.BM13.3

 

3.     2. PVT -        Tổng hợp thông tin đăng kí của sinh viên

-        Lập danh sách sinh viên thực tập  theo từng địa chỉ

-        Phân công giảng viên phụ trách từng đoàn thực tập

-        Làm quyết định cử đoàn sinh viên đi thực tập

-        Thông báo cho sinh viên danh sách phân công và làm giấy giới thiệu cho sinh viên đến cơ quan, công ty liên hệ thực tập.

-        Gửi các công ty, cơ quan danh sách sinh viên thực tập. Tùy tình hình cụ thể, giảng viên phụ trách cần trực tiếp dẫn đoàn sinh viên tới địa chỉ thực tập.

-        Lập kế hoạch lịch trình nộp báo cáo tiến độ, báo cáo thực tập, thông báo cho sinh viên và giảng viên phụ trách.

1 tuần trước khi bắt đầu học kì MI.BM13.4

MI.BM13.5

 

4. Sinh viên -        Làm giấy giới thiệu thực tập. Liên hệ với cơ sở thực tập. MI.BM13.6

 

5. CSTT -        Tiếp nhận sinh viên thực tập. Phân công nhiệm vụ cho sinh viên. Hướng dẫn sinh viên về chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng cần thiết, và về văn hóa doanh nghiệp, cách ứng xử.  Quản lý sinh viên trong thời gian thực tập tại cơ sở.
6. Sinh viên -        Định kỳ 01 tháng/1 lần, sinh viên nộp Báo cáo tiến độ thực tập ngoài trường về Viện theo thời hạn quy định. MI.BM13.7
7. Giảng viên phụ trách Liên lạc thường xuyên với sinh viên và cơ sở thực tập để nắm được tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh.
8. CSTT Đánh giá kết quả thực tập của sinh viên (theo Mẫu Phiếu đánh giá do sinh viên chuẩn bị) MI.BM13.8
9. Sinh viên -        Nộp Báo cáo thực tập (02 bản) về Viện theo đúng thời hạn quy định. Báo cáo phải viết theo đúng mẫu quy định của Viện và phải đính kèm Phiếu đánh giá kết quả thực tập (cơ sở thực tập đánh giá và chấm điểm) MI.BM13.7

MI.BM13.8

 

MI.QĐ13.1

10. PVT -        Tổ chức Hội đồng đánh giá kết quả thực tập của sinh viên..
11. PVT -        Tổng hợp điểm thực tập cho sinh viên (theo quy định MI.QĐ13.1)

-        Vào bảng điểm chính thức của học phần Thực tập kĩ thuật.

 

III.           BIỂU MẪU ÁP DỤNG

Biểu mẫu

Tên biểu mẫu
MI.BM13.1 Phiếu đăng kí tiếp nhận sinh viên thực tập

(dành cho các công ty, cơ quan…)

MI.BM13.2 Danh sách công ty, cơ quan tiếp nhận sinh viên thực tập
MI.BM13.3 Phiếu đăng kí nguyện vọng thực tập ngoài trường (dành cho sinh viên)

MI.BM13.3-Phieu dang ki nguyen vong thuc tap ngoai truong

MI.BM13.4 Danh sách sinh viên thực tập
MI.BM13.5. Quyết định cử đoàn sinh viên đi thực tập
MI.BM13.6 Giấy giới thiệu thực tập

MI.BM13.6-Giay gioi thieu thuc tap

MI.BM13.7 Báo cáo tiến độ thực tập

MI.BM13.7-Bao cao tien do thuc tap ngoai truong

MI.BM13.8 Phiếu đánh giá kết quả thực tập

MI.BM13.8-Phieu danh gia ket qua thuc tap

MI.QĐ13.1 Quy định tổ chức, thực hiện thực tập kĩ thuật

MI.QD13-Thuc hien thuc tap ngoai truong-8-2017

 

Các thông báo khác