Nhắc nộp học phí

Các sinh viên chuyên ngành Viện Toán ứng dụng và Tin học, còn nợ học phí kỳ 2017.1 khẩn trương lên phòng công tác chính trị và công tác sinh viên để nộp, nếu không nộp nhà trường sẽ ra quyết định đình chỉ học tập.

Văn phòng Viện thông báo.

Các thông báo khác