Phân công Đồ án học kỳ 1 năm học 2018-2019 (học kỳ 20181)

ĐA1

  • Lớp HTTTQL : Học lập trình Web
  • Lớp TT : Học Lập trình CSDL (Thầy Lê Quang Hòa)
  • Lớp KSTN : Học Lập trình CSDL (Thầy Trần Ngọc Thăng)

ĐA2

SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Phân công GVHD
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh Phạm Huyền Linh
20130528 Hồ Trọng Anh Lê Hải Hà
20152210 Nguyễn Thị Thùy Linh Nguyễn Danh Tú
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc Ngô Thị Hiền
20143201 Hoàng Minh Ngọc Nguyễn Tuấn Dũng
20153489 Bùi Quang Thắng Phạm Huyền Linh
20151452 Nguyễn Văn Hiệu Phạm Huyền Linh
20150061 Lâm Phước Tuấn Anh Phạm Huyền Linh
20151569 Trần Phạm Huy Hoàng Lê Đình Nam
20150041 Đỗ Duy Anh Lê Đình Nam
20152049 Đỗ Tuấn Kiên Lê Hải Hà
20150315 Giáp Văn Cảnh Lê Đình Nam
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang Vũ Thành Nam
20150632 Nguyễn Văn Duy Nguyễn Tuấn Dũng
20154266 Nguyễn Trọng Tùng Lê Hải Hà
20151226 Trần Quang Hải Nguyễn Tuấn Dũng
20151873 Nguyễn Việt Hưng Lê Hải Hà
20154266 Nguyễn Trọng Tùng Lê Quang Hòa
20150678 Nguyễn Anh Dũng Lê Quang Hòa
20152464 Nguyễn Hữu Minh Lê Quang Hòa
20150669 Lê Ngọc Dũng Đoàn Duy Trung
20154509 Lương Hữu Tuân Nguyễn Tuấn Dũng
20150136 Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Huy Trường
20150657 Chu Văn Dũng Nguyễn Danh Tú
20152951 Ngô Văn Quang Nguyễn Danh Tú
20150018 An Tuấn Anh Nguyễn Danh Tú
20152057 Nguyễn Bá Kiên Nguyễn Thị Thanh Huyền
20143648 Nguyễn Văn Quân Nguyễn Thị Thanh Huyền
20153284 Mạc Thị Tâm Nguyễn Thị Thanh Huyền
20140798 Nguyễn Anh Dũng Đoàn Duy Trung
20152334 Nguyễn Thị Lụa Ngô Thị Hiền
20154256 Nguyễn Lâm Tùng Ngô Thị Hiền
20153557 Vũ Minh Thắng Lê Chí Ngọc
20150218 Lê Thị Ngọc Ánh Lê Chí Ngọc
20151775 Đinh Văn Hùng Trần Ngọc Thăng
20150899 Vũ Thành Đạt Đoàn Duy Trung
20154055 Nguyễn Văn Trưởng Nguyễn Huy Trường
20153789 Phạm Vũ Tiến Trần Ngọc Thăng
20151043 Nguyễn Thành Đức Nguyễn Huy Trường
20152625 Lại Thị Nga Lê Chí Ngọc
20150562 Vũ Viết Điện Lê Kim Thư
20151880 Phạm Viết Hưng Lê Kim Thư
20150402 Ngô Thành Chung Lê Kim Thư
20151366 Phùng Trọng Hiếu Lê Chí Ngọc
20151505 Đào Minh Hoàng Trần Ngọc Thăng
20154298 Trần Ngọc Tường Trần Ngọc Thăng
20154434 Phạm Xuân Thanh Vũ Thành Nam
20151047 Nguyễn Trung Đức Vũ Thành Nam
20150332 Nguyễn Minh Châu Lê Chí Ngọc
20153276 Vũ Đức Tài Vương Mai Phương
20134602 Chu Văn Vinh Vương Mai Phương
20152459 Nguyễn Đức Minh Vương Mai Phương
20143421 Lê Hồng Phong Vương Mai Phương
20145247 Trần Đức Việt Đoàn Duy Trung
20154205 Nguyễn Thanh Lê Hải Hà
20150111 Nguyễn Thế Anh Ngô Thị Hiền
20150995 Đào Duy Đức Lê Kim Thư
20153686 Nguyễn Thị Thủy Tạ Anh Sơn
20154447 Nguyễn Ngọc Yến Nguyễn Thị Thu Thuỷ
20151462 Nguyễn Thị Hoa Trần Ngọc Thăng *
20153445 Nguyễn Chí Thảo Lê Xuân Lý *
20140338 Đỗ Đường Bắc Tạ Anh Sơn
20151638 Bùi Thị Thu Huệ Lê Xuân Lý *
20152901 Nguyễn Thị Phương Thiều Quang Tùng
20144980 Định Bộ Tuyên Nguyễn Hải Sơn
20153495 Hà Văn Thắng Nguyễn Cảnh Nam *
20144918 Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Hải Sơn
20151910 Trần Thị Hương Đặng Đình Công
20152991 Trần Quang Vinh Đặng Đình Công
20152418 Nguyễn Thi Minh Nguyễn Thị Thu Thuỷ
20142747 Ninh Ngọc Luyện Đặng Đình Công
20143007 Đinh Đức Nam Phạm Thị Hoài
20153833 Nguyễn Huy Toàn Phạm Thị Hoài
20142356 Nguyễn Xuân Khoa Nguyễn Thị Toàn
20140596 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Thị Toàn
20153009 Đỗ Hồng Quân Thiều Quang Tùng
20152170 Đặng Hồng Linh Lê Xuân Lý
20151338 Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Cảnh Nam *
20150962 Nguyễn Tiến Đông Thiều Quang Tùng
20143421 Lê Hồng Phong Trịnh Ngọc Hải
20150029 Đào Thị Tú Anh Trần Ngọc Thăng
20152750 Trần Thanh Nhàn Trần Ngọc Thăng *
20153876 Nguyễn Thị Trang Trịnh Ngọc Hải
20154349 Nguyễn Đức Việt Phan Xuân Thành
20150296 Nguyễn Thị Bình Tống Đình Quỳ*
20150070 Lê Thị Ngọc Ánh Đỗ Đức Thuận
20150642 Lê Thị Duyên Lê Chí Ngọc *
20153137 Phạm Như Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc Anh *
20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu Nguyễn Thị Bạch Kim
20153466 Hoàng Ngọc Thạch Trần Ngọc Thăng *
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền Tống Đình Quỳ*
20153070 Nguyễn Văn Kiên Tống Đình Quỳ*
20140238 Trần Thế Anh Nguyễn Thị Bạch Kim
20141917 Bùi Việt Huy Đỗ Đức Thuận
20130538 Trần Mạnh Cường Vũ Thị Huệ

ĐA3

SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Phân công GVHD
20132546 Nguyễn Viết Mạnh Lê Chí Ngọc
20142854 Luyện Viết Mạnh Lê Kim Thư
20134639 Cao Đại Lê Quang Hòa
20112525 Lê Đình Yên Nguyễn Tuấn Dũng
20141994 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Danh Tú
20130554 Phạm Văn Diễn Lê Đình Nam
20144060 Đinh Tiến Thành Lê Hải Hà
20141753 Đoàn Ngọc Hoàng Nguyễn Tuấn Dũng
20142607 Phạm Ngọc Linh Trần Ngọc Thăng
20140396 Vũ Văn Bộ Nguyễn Huy Trường
20144205 Nguyễn Đắc Thắng Vũ Thành Nam
20144562 Trương Khánh Toàn Trần Ngọc Thăng
20130724 Kiều Minh Dương Vũ Thành Nam
20132691 Nguyễn Văn Nam Ngô Thị Hiền
20143334 Nguyễn Thị Tuyết Nhi Lê Chí Ngọc
20142414 Nguyễn Trung Kiên Vương Mai Phương
Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Thị Thanh Huyền
20144038 Phạm Bá Thái Đỗ Phan Thuận
Nguyễn Trọng Hoàng Việt Lê Đình Nam
20145247 Trần Đức Việt Phạm Huyền Linh
Pay Thị Mỹ Duyên Lê Kim Thư
lê thanh hoa Phạm Huyền Linh
20141229 nguyễn duy giang Lê Hải Hà
Hoàng Vũ Thế Đoàn Duy Trung
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc Nguyễn Cảnh Nam
20143918 Nguyễn Trọng Tài Tạ Thị Thanh Mai *
20140559 Đinh Tuấn Cường Phạm Thị Hoài *
20140632 Trần Văn Cường Đặng Đình Công *
20152557 Lý Hải Nam Nguyễn Thị Bạch Kim *
20141202 Vũ Minh Đức Trần Ngọc Thăng *
20122653 Nguyễn Thành Tin Tạ Anh Sơn
20144756 Trần Bảo Trung Lê Đình Nam *
20141276 Bùi Văn Đỗ Đức Thuận *
20142276 Bạch Quốc Khánh Nguyễn Thị Ngọc Anh *
20142299 Nguyễn Duy Khánh Lê Xuân Lý *
20140495 Trần Văn Chức Nguyễn Thị Thu Thủy
20143825 Nguyễn Đức Sơn Nguyễn Thị Ngọc Anh *
20144521 Nguyễn Xuân Tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Anh *
20130538 Trần Mạnh Cường Tống Đình Quỳ
20140472 Mai Thành Chung Đỗ Đức Thuận

ĐATN

SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Phân công GVHD
20132546 Nguyễn Viết Mạnh Lê Chí Ngọc
20130307 Trần Hữu Bằng Lê Kim Thư
20112407 Bùi Huy Tuấn Nguyễn Thị Thanh Huyền
20130724 Kiều Minh Dương Lê Hải Hà
20132691 Nguyễn Văn Nam Ngô Thị Hiền
20122635 Tạ Đức Trung Trần Ngọc Thăng
20112442 Nguyễn Minh Tuấn Ngô Thị Hiền
20140380 Nguyễn Thanh Bình Lê Chí Ngọc
20111390 Vũ Thành Đạt Vũ Thành Nam
20134672 Đặng Minh Vương Nguyễn Thị Ngọc Anh
20112220 Bùi Quang Thắng Lê Trọng Vinh *
20121439 Trần Văn Dũng Lê Trọng Vinh
20142824 Trần Thị Thanh Mai Nguyễn Thị Bạch Kim*
20130238 Trần Việt Anh Đặng Đình Công
20144426 Vũ Hoài Thư Nguyễn Thị Ngọc Anh*

 

SV có trách nhiệm liên hệ GVHD để có kế hoạch làm việc cụ thể.

Mọi thắc mắc liên hệ 2 Thầy Trưởng Bộ môn Toán Tin và Toán ứng dụng

Các thông báo khác