Lịch trình thực hiện các Đồ án học kỳ 2 năm học 2018-2019

Các bạn SV chú ý thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình dưới đây. Việc thiếu hoặc nộp muộn báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn đồ án sẽ bị trừ điểm theo quy định.

Lưu ý : Mỗi báo cáo tiến độ SV sau khi xin chữ ký GVHD SV photo giữ lại để sau này đóng gộp vào các quyển Đồ án.

Đồ án 2: 

  • Tiến độ đợt 1: Thứ 6 ngày 5/4/2019
  • Tiến độ đợt 2: Thứ 6 ngày 3/5/2019
  • Nộp đồ án: Thứ 2 ngày 20/5/2019

Đồ án 3: 

  • Tiến độ đợt 1: Thứ 6 ngày 5/4/2019
  • Tiến độ đợt 2: Thứ 6 ngày 3/5/2019
  • Nộp đồ án: Thứ 3 ngày 21/5/2019

Đồ án Tốt nghiệp:

  • Tiến độ đợt 1: Thứ 6 ngày 5/4/2019
  • Tiến độ đợt 2: Thứ 6 ngày 3/5/2019
  • Tiến độ đợt 3: Thứ 2 ngày 13/5/2019
  • Nộp đồ án: Thứ 2 ngày 27/5/2019

Các thông báo khác