Lịch bảo về Đồ án 2, 3, TN học kỳ 1 năm học 2018-2019

 • Đồ án 2 : SV không bảo vệ.
 • SV liên hệ gặp GV phản biện theo danh sách phân công dưới đây
 • Phân công phản biện định hướng Toán
SHSV Họ đệm Tên Khóa Ngành Hướng dẫn Phản biện
20151910 Trần Thị Hương K60 Toán Tin Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
20152991 Trần Quang Vinh K60 Toán Tin Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
20142747 Ninh Ngọc Luyện K59 Toán Tin Đặng Đình Công Trần Ngọc Thăng
20150070 Lê Thị Ngọc Ánh K60 Toán Tin Đỗ Đức Thuận Nguyễn Hải Sơn
20141917 Bùi Việt Huy Đỗ Đức Thuận Nguyễn Hải Sơn
20150642 Lê Thị Duyên K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc * Trần Ngọc Thăng
20152170 Đặng Hồng Linh K60 Toán Tin Lê Xuân Lý Tống Đình Quỳ
20153445 Nguyễn Chí Thảo K60 Toán Tin Lê Xuân Lý * Tống Đình Quỳ
20151638 Bùi Thị Thu Huệ K60 Toán Tin Lê Xuân Lý * Tống Đình Quỳ
20153495 Hà Văn Thắng K60 Toán Tin Nguyễn Cảnh Nam * Trịnh Ngọc Hải
20151338 Nguyễn Thị Hiền K60 Toán Tin Nguyễn Cảnh Nam * Trịnh Ngọc Hải
20144980 Định Bộ Tuyên K59 Toán Tin Nguyễn Hải Sơn Đỗ Đức Thuận
20144918 Nguyễn Văn Tuấn K59 Toán Tin Nguyễn Hải Sơn Đỗ Đức Thuận
20151329 Ngô Quốc Trần Hiếu K60 Toán Tin Nguyễn Thị Bạch Kim Tạ Anh Sơn
20140238 Trần Thế Anh K59 Toán Tin Nguyễn Thị Bạch Kim Tạ Anh Sơn
20153137 Phạm Như Quỳnh K60 Toán Tin Nguyễn Thị Ngọc Anh * Lê Xuân Lý
20154447 Nguyễn Ngọc Yến K60 Toán Tin Nguyễn Thị Thu Thuỷ Hà Thị Ngọc Yến
20152418 Nguyễn Thi Minh K60 Toán Tin Nguyễn Thị Thu Thuỷ Lê Xuân Lý
20151525 Nguyễn Đình Hoàng Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tạ Anh Sơn
20142356 Nguyễn Xuân Khoa K59 Toán Tin Nguyễn Thị Toàn Đỗ Đức Thuận
20140596 Nguyễn Mạnh Cường K59 Toán Tin Nguyễn Thị Toàn Đỗ Đức Thuận
20143007 Đinh Đức Nam K59 Toán Tin Phạm Thị Hoài Chưa nộp
20153833 Nguyễn Huy Toàn K60 Toán Tin Phạm Thị Hoài Nguyễn Thị Thu Thủy
20154349 Nguyễn Đức Việt K60 Toán Tin Phan Xuân Thành Tạ Thị Thanh Mai
20153686 Nguyễn Thị Thủy K60 Toán Tin Tạ Anh Sơn Đỗ Đức Thuận
20140338 Đỗ Đường Bắc K59 Toán Tin Tạ Anh Sơn Chưa nộp
20152901 Nguyễn Thị Phương K60 Toán Tin Thiều Quang Tùng Tạ Thị Thanh Mai
20153009 Đỗ Hồng Quân K60 Toán Tin Thiều Quang Tùng Tạ Thị Thanh Mai
20150962 Nguyễn Tiến Đông K60 Toán Tin Thiều Quang Tùng Tạ Thị Thanh Mai
20150296 Nguyễn Thị Bình K60 Toán Tin Tống Đình Quỳ* Nguyễn Thị Ngọc Anh
20151394 Nguyễn Thị Thu Hiền K60 Toán Tin Tống Đình Quỳ* Nguyễn Thị Ngọc Anh
20153070 Nguyễn Văn Kiên K60 Toán Tin Tống Đình Quỳ* Nguyễn Thị Ngọc Anh
20150029 Đào Thị Tú Anh K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Đặng Đình Công
20151462 Nguyễn Thị Hoa K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng * Đặng Đình Công
20152750 Trần Thanh Nhàn K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng * Đặng Đình Công
20153466 Hoàng Ngọc Thạch K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng * Đặng Đình Công
20143421 Lê Hồng Phong K59 Toán Tin Trịnh Ngọc Hải Nguyễn Thị Thu Thuỷ
20153876 Nguyễn Thị Trang K60 Toán Tin Trịnh Ngọc Hải Nguyễn Thị Thu Thuỷ
20130538 Trần Mạnh Cường K58 Toán Tin Vũ Thị Huệ Chưa nộp
 • Phân công phan biện định hướng Tin học
SHSV Họ đệm Tên Khóa Ngành Thầy HD Thầy PB
20154205 Nguyễn Thanh K60 Toán tin Lê Hải Hà Đoàn Duy Trung
20154256 Nguyễn Lâm Tùng K60 Toán Tin Ngô Thị Hiền Đoàn Duy Trung
20153276 Vũ Đức Tài K60 Toán Tin Vương Mai Phương Đoàn Duy Trung
20152459 Nguyễn Đức Minh K60 Toán Tin Vương Mai Phương Đoàn Duy Trung
20130528 Hồ Trọng Anh K58 Toán Tin Lê Hải Hà Lê Chí Ngọc
20150562 Vũ Viết Điện K60 Toán Tin Lê Kim Thư Lê Chí Ngọc
20151775 Đinh Văn Hùng K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Lê Chí Ngọc
20154298 Trần Ngọc Tường K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Lê Chí Ngọc
20153129 Nguyễn Thị Hương Quỳnh K60 Toán Tin Phạm Huyền Linh Lê Đình Nam
20153789 Phạm Vũ Tiến K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Lê Đình Nam
  Nguyễn Thị Hoa K60 Toán tin Trần Ngọc Thăng Lê Đình Nam
20154434 Phạm thanh Xuân K60 Toán Tin Vũ Thành Nam Lê Đình Nam
20152210 Nguyễn Thị Thùy Linh K60 Toán Tin Nguyễn Danh Tú Lê Hải Hà
20143201 Hoàng Minh Ngọc K59 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng Lê Hải Hà
20151505 Đào Minh Hoàng K60 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Lê Hải Hà
20153882 Nguyễn Thị Đài Trang K60 Toán Tin Vũ Thành Nam Lê Hải Hà
20150315 Giáp Văn Cảnh K60 Toán Tin Lê Đình Nam Lê Kim Thư
20150061 Lâm Phước Tuấn Anh K60 Toán Tin Phạm Huyền Linh Lê Kim Thư
  Đào Thị Tú Anh K60 Toán tin Trần Ngọc Thăng Lê Kim Thư
20152750 Trần Thanh Nhàn K60 Toán tin Trần Ngọc Thăng Lê Kim Thư
20151569 Trần Phạm Huy Hoàng K60 Toán Tin Lê Đình Nam Lê Quang Hòa
20152951 Ngô Văn Quang K60 Toán Tin Nguyễn Danh Tú Lê Quang Hòa
20150018 An Tuấn Anh K60 Toán Tin Nguyễn Danh Tú Lê Quang Hòa
20151452 Nguyễn Văn Hiệu K60 Toán Tin Phạm Huyền Linh Lê Quang Hòa
20154055 Nguyễn Văn Trưởng K60 Toán Tin Nguyễn Huy Trường Ngô Thị Hiền
20151043 Nguyễn Thành Đức K60 Toán Tin Nguyễn Huy Trường Ngô Thị Hiền
  Bùi Quang Thắng K60 Toán tin Phạm Huyền Linh Ngô Thị Hiền
20151047 Nguyễn Trung Đức K60 Toán Tin Vũ Thành Nam Ngô Thị Hiền
20150218 Lê Thị Ngọc Ánh K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc Nguyễn Danh Tú
20150332 Nguyễn Minh Châu K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc Nguyễn Danh Tú
20150041 Đỗ Duy Anh K60 Toán Tin Lê Đình Nam Nguyễn Danh Tú
20150402 Ngô Thành Chung K60 Toán Tin Lê Kim Thư Nguyễn Danh Tú
20150111 Nguyễn Thế Anh K60 Toán tin Lê Quang Hòa Nguyễn Huy Trường
20143648 Nguyễn Văn Quân K59 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Huy Trường
20153284 Mạc Thị Tâm K60 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Huy Trường
20154509 Lương Hữu Tuân K60 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng Nguyễn Huy Trường
20154266 Nguyễn Trọng Tùng K60 Toán Tin Lê Hải Hà Nguyễn Tuấn Dũng
20151880 Phạm Viết Hưng K60 Toán Tin Lê Kim Thư Nguyễn Tuấn Dũng
20152334 Nguyễn Thị Lụa K60 Toán Tin Ngô Thị Hiền Nguyễn Tuấn Dũng
20150136 Nguyễn Tuấn Anh K60 Toán Tin Nguyễn Huy Trường Nguyễn Tuấn Dũng
20150669 Lê Ngọc Dũng K60 Toán Tin Đoàn Duy Trung Phạm Huyền Linh
20151873 Nguyễn Việt Hưng K60 Toán Tin Lê Hải Hà Phạm Huyền Linh
20151226 Trần Quang Hải K60 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng Phạm Huyền Linh
20153557 Vũ Minh Thắng K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc Trần Ngọc Thăng
20152625 Lại Thị Nga K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc Trần Ngọc Thăng
20151366 Phùng Trọng Hiếu K60 Toán Tin Lê Chí Ngọc Trần Ngọc Thăng
20152464 Nguyễn Hữu Minh K60 Toán Tin Lê Hải Hà Trần Ngọc Thăng
20152049 Đỗ Tuấn Kiên K60 Toán Tin Lê Hải Hà Vũ Thành Nam
20150678 Nguyễn Anh Dũng K60 Toán Tin Lê Quang Hòa Vũ Thành Nam
20130314 Nguyễn Ngọc Bắc K58 Toán Tin Ngô Thị Hiền Vũ Thành Nam
20150632 Nguyễn Văn Duy K60 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng Vũ Thành Nam
  Lê Thị Duyên K60 Toán tin Lê Chí Ngọc Vương Mai Phương
20150657 Chu Văn Dũng K60 Toán Tin Nguyễn Danh Tú Vương Mai Phương
20152057 Nguyễn Bá Kiên K60 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền Vương Mai Phương
  Hoàng Ngọc Thạch K60 Toán tin Trần Ngọc Thăng Vương Mai Phương
20140798 Nguyễn Anh Dũng K59 Toán Tin Đoàn Duy Trung  
20153489 Hoàng Minh Thắng K60 Toán Tin    
20154266 Nguyễn Trọng Tùng K60 Toán Tin    
20150899 Vũ Thành Đạt K60 Toán Tin    
20134602 Chu Văn Vinh K60 Toán Tin Vương Mai Phương  
20143421 Lê Hồng Phong K59 Toán Tin    
20145247 Trần Đức Việt K59 Toán Tin    
20150995 Đào Duy Đức K60 Toán tin  
 • Đồ án 3 : SV bảo vệ theo hội đồng
 • Họp lớp bảo vệ : sáng thứ 5 ngày 10/1 lúc 8h30 tại VP Viện D3-106
 • Hội đồng định hướng Toán : bắt đầu từ 7h, sáng thứ 6 ngày 11/1/2019 tại Văn phòng Bộ môn Toán ứng dụng, phòng 201 Bis D3-5.
 • Hội đồng định hướng Tin : Bắt đầu 8h sang thứ 7 ngày 12/1/2019,

Danh sách sinh viên Hội đồng 1 (D6-101)

SHSV Họ đệm Tên Khóa Ngành Thầy HD
20132546 Nguyễn Viết Mạnh K58 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
20112525 Lê Đình Yên K56 Toán Tin Nguyễn Tuấn Dũng
20141994 Nguyễn Văn Huy K59 Toán Tin Nguyễn Danh Tú
20144060 Đinh Tiến Thành K59 Toán Tin Lê Hải Hà
20132691 Nguyễn Văn Nam K58 Toán Tin Nguyễn Huy Trường
20134290 Nguyễn Duy Tuấn K58 Toán Tin Lê Đình Nam
20134648 Lê Anh K58 Toán Tin Vương Mai Phương

Danh sách sinh viên Hội đồng 2 (D6-102)

SHSV Họ đệm Tên Khóa Ngành Thầy HD
20141753 Đoàn Ngọc Hoàng K59 Toán Tin KSTN Nguyễn Tuấn Dũng
20142607 Phạm Ngọc Linh K59 Toán Tin KSTN Trần Ngọc Thăng
20140396 Vũ Văn Bộ K59 Toán Tin KSTN Nguyễn Huy Trường
Lê thanh Hoa K59 Toán Tin KSTN Phạm Huyền Linh
20141229 Nguyễn duy Giang K59 Toán Tin KSTN Lê Hải Hà
Vũ Minh Đức K59 Toán Tin KSTN Trần Ngọc Thăng

Danh sách sinh viên Hội đồng 3 (D6-103)

SHSV Họ đệm Tên Khóa Ngành Thầy HD
20144205 Nguyễn Đắc Thắng K59 Toán Tin KSTN Vũ Thành Nam
20143334 Nguyễn Thị Tuyết Nhi K59 Toán Tin KSTN Lê Chí Ngọc
20142414 Nguyễn Trung Kiên K59 Toán Tin KSTN Vương Mai Phương
20143839 Nguyễn Hồng Sơn K59 Toán Tin KSTN Nguyễn Thị Thanh Huyền
20145242 Nguyễn Trọng Hoàng Việt K59 Toán Tin KSTN Lê Đình Nam
Pay Thị Mỹ Duyên K59 Toán Tin KSTN Lê Kim Thư
Trần Bảo Trung K59 Toán Tin KSTN Lê Đình Nam
 • Đồ án TN : SV bảo vệ theo hội đồng
 • Họp lớp bảo vệ : sáng thứ 5 ngày 10/1 lúc 8h tại VP Viện D3-106
 • SV có trách nhiệm liên hệ GV PB sớm

Hội đồng tin

 • Kiểm tra CT : 8h  thứ 7 ngày 12/1/2019 tại Bộ môn Toán Tin D3-103
 • Bảo vệ ĐA : 8h30 thứ 3 ngày 15/1/2019 tại D6-101
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Ngành Thầy HD Thầy PB
20132546 Nguyễn Viết Mạnh K58 Toán Tin Lê Chí Ngọc Lê Hải Hà
20122635 Tạ Đức Trung K57 Toán Tin Trần Ngọc Thăng Phạm Huyền Linh
20112442 Nguyễn Minh Tuấn K57 Toán Tin Ngô Thị Hiền Nguyễn Tuấn Dũng
20140380 Nguyễn Thanh Bình K58 Toán Tin Lê Chí Ngọc Lê Hải Hà
20111390 Vũ Thành Đạt K56 Toán Tin Vũ Thành Nam Phạm Huyền Linh
20112407 Bùi Huy Tuấn K56 Toán Tin Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Tuấn Dũng

Hội đồng toán

 • Kiểm tra CT : cùng buổi bảo vệ (nếu có CT)
 • Bảo vệ ĐA : 9h thứ 4 ngày 16/1/2019 tại D3,5-201bis (Bộ môn Toán ứng dung)
SHSV Họ đệm Tên sinh  viên Khóa Ngành Hướng dẫn Phản biện
20112220 Bùi Quang Thắng K56 Toán Tin Lê Trọng Vinh Hà Thị Ngọc Yến
20121439 Trần Văn Dũng K57 Toán Tin Lê Trọng Vinh Tạ Thị Thanh Mai
20142824 Trần Thị Thanh Mai K59 Toán Tin Nguyễn Thị Bạch Kim Đặng Đình Công
20144426 Vũ Hoài Thư K59 Toán Tin Nguyễn Thị Ngọc Anh Lê Xuân Lý

 

Các thông báo khác

27/11/2018. Học bổng