Lịch trình thực hiện các loại ĐA học kỳ 1 năm học 2018-2019

Các bạn SV chú ý thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình dưới đây. Việc thiếu hoặc nộp muộn báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn đồ án sẽ bị trừ điểm theo quy định.

Lưu ý : Mỗi báo cáo tiến độ SV sau khi xin chữ ký GVHD SV photo giữ lại để sau này đóng gộp vào các quyển Đồ án.

Đồ án 2

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 2 ngày 15/10/2018
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 2 ngày 26/11/2018
  • Đồ án : Thứ 5 ngày 20/12/2018

Đồ án 3

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 6 ngày 19/10/2018
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 6 ngày 30/11/2018
  • Đồ án : Thứ 4 ngày 19/12/2018

Đồ án tốt nghiệp

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 3 ngày 16/10/2018
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 3 ngày 06/11/2018
  • Tiến độ đợt 3 : Thứ 3 ngày 27/11/2018
  • Đồ án  : Thứ 3 ngày 18/12/2018

Các thông báo khác

27/11/2018. Học bổng