Đăng ký nguyện vọng Đồ án Học kỳ 2022.2

SV đăng ký theo form hết ngày 20/3/2023

Đồ án 1:

https://forms.gle/m9497xuLbSUPEP2E6

Đồ án 2 :

https://forms.gle/R4mAJhotE9rkR1jo8

Đồ án 3/TK

https://forms.gle/WPgk77uRK1srKqDj7

Đồ án TNCN/Đồ án nghiên cứu:

https://forms.gle/K6YAjH698135RvFg8

Đồ án TNKS:

https://forms.gle/thxqK8de4H7t1pDH8

 

Các thông báo khác