Ứng dụng học sâu trong xây dựng hệ thông chatbot chăm sóc khách hàng

: 08h30, ngày 11/03/2020 (Thứ Tư)

: P106 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Đinh Huy Tuấn

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về một số phương pháp xây dựng Chatbot dựa trên nền tảng học sâu và các ứng dụng liên quan.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

11/05/2020. MakeUp Transfer