Tập ước lượng ngôn ngữ bức tranh

: 14h30, ngày 23/10/2017 (Thứ Hai)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Hệ mờ, mạng Neural và ứng dụng

: Bùi Công Cường

: Viện Toán học

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo tiếp tục trình bày về việc sử dụng lý thuyết tập mờ bức tranh với các phép toán ước lượng sử dụng trên ngôn ngữ.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

29/10/2017. Ensemble Learning