Some theoretical optimization problems in graph theory

: 16h00, ngày 06/10/2023 (Thứ Sáu)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Seminar Toán rời rạc

: Lê Chí Ngọc

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

In this talk, some graph theoretical optimization problems like independent set, dominating set and variations will be described. The methods for tackling these problems will also be discussed.


Đánh giá bài viết


Xem thêm