Fractional Integro-Differential Equations in Spaces of Average Power Growth Functions

: 09h00, ngày 19/07/2023 (Thứ Tư)

: D3. 106b

: Seminar Giải tích

: GS., TSKH., Vũ Kim Tuấn

: Univ. 0f West Georgia

Tóm tắt báo cáo

VuKimTuan-DHBK-7.2023


Đánh giá bài viết


Xem thêm