Some connection problems in graphs

: 14h30, ngày 01/04/2021 (Thứ Năm)

: P104 D3

: Seminar Toán rời rạc

: Đoàn Duy Trung

: Viện Toán ứng dụng và Tin học, ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

The talk presents an overview on connection problems on graphs, some results and some potential research directions.


Đánh giá bài viết


Xem thêm