Kiểm thử trong hệ thống Data Warehouse

: 13h00, ngày 15/04/2021 (Thứ Năm)

: P104 D3, ĐH Bách Khoa Hà Nội

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Thanh Hà

: K61 Toán Tin

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày về quy trình kiểm thử, các phương pháp kiểm thử, mô hình kiến trúc hệ thống Data Warehouse và kiểm thử ETL trong hệ thống Data Warehouse.


Đánh giá bài viết


Xem thêm