Introduction to Machine Learning and CoLT

: 10h15, ngày 05/12/2017 (Thứ Ba)

: 104 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Trần Bảo Trung

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày các khái niệm cơ bản về máy học và CoLT.


Đánh giá bài viết


Xem thêm

27/11/2017. Credit Scoring