Deep layer aggregation

: 08h15, ngày 03/12/2019 (Thứ Ba)

: P106 D3, ĐH BKHN

: Machine Learning và Data Mining

: Nguyễn Đức Trung

Tóm tắt báo cáo

We augment standard architectures with deeper aggregation to better fuse information across layers.


Đánh giá bài viết


Xem thêm