Mạng nơ ron học sâu trong bài toán sinh phản hồi người-máy

: 08h15, ngày 10/12/2019 (Thứ Ba)

: P104 D3

: Machine Learning và Data Mining

: Pay Thị Mỹ Duyên

: ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tóm tắt báo cáo

Tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề phản hồi tự động người-máy thông qua ngôn ngữ tự nhiên,  xây dựng một mô hình có khả năng thực hiện nhiệm vụ trên với cách tiếp cận là phương pháp sinh phản hồi tự động trong đó sử dụng mạng nơ ron học sâu: mạng Sequence to Sequence, Transformer với nền tảng là các mạng RNN, LSTM, Encoder-Decoder , so sánh, đánh giá mô hình, kết quả đạt được, đồng thời phân tích ưu, nhược điểm của các mô hình đã được sử dụng và thảo luận những vấn đề mà mô hình còn gặp phải,  đề xuất của tôi cho hướng phát triển tiếp theo.


Đánh giá bài viết


Xem thêm