Ứng dụng phương pháp tìm kiếm xử lý thông tin mờ, xấp xỉ tựa ngữ nghĩa trong công nghệ thông tin

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Nghiên cứu, đề xuất, cài đặt và triển khai các thuật toán so mẫu mờ nhằm xây dựng tính năng tìm kiếm mềm dẻo, xấp xỉ tựa ngữ nghĩa trong các hệ thống thông tin.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

(1) Khảo sát nhu cầu thực tế và hướng tiếp cận lý thuyết.
(2) Phát triển hai thuật toán tìm kiếm mờ, xấp xỉ tựa ngữ nghĩa, kèm theo tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng.
(3) Xây dựng các chương trình ứng dụng giải thuật tìm kiếm mềm dẻo đã đề xuất trên môi trường Window (tìm file, thư mục- tên hay nội dung bên trong, trên văn bản mã hóa không cần giải mã), trên cơ sở dữ liệu SQL.
4) Về đào tạo: Một phần kết quả của đề tài là nằm trong nội dung nghiên cứu của hai luận án tiến sĩ toán học. Đề tài đã hỗ trợ nhiều cho sự bảo vệ thành công của hai luận án này. Hòan thành một luận văn cao học, một số đồ án tốt nghiệp đại học về hướng của đề tài và các học viên tham gia tích cực vào các nội dung nghiên cứu.
5) Về hoạt động khoa học: Hòan thành hai bài báo khoa học, một bài báo đã công bố và một bài đã hoàn thành, đang gửi đăng; hai báo báo cáo khoa học nằm trong khuôn khổ đầu tư của đề tài.
Kết quả chính về lý thuyết của đề tài bao gồm ba thuật toán, được trình bày
trong hai bài báo :

(1) Cải tiến thuật tóan lắc ba lô để tìm độ dài dãy con chung dài nhất (LCS)
của hai xâu;
(2) Thuật toán tìm kiếm xấp xỉ dựa trên độ lệch theo tiếp cận mờ;
(3) Thuật tóan tìm mẫu (xấp xỉ, chính xác) trên văn bản mã hóa.


Đánh giá bài viết


Xem thêm