Tiếp cận địa phương va tiếp cận toàn cục giải một số lớp bài toán tối ưu không lồi

Rất nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tế được mô hình hóa dưới dạng một bài toán tối ưu không lồi. Nhiều thuật toán đã được đề xuất để giải các bài toán đặt ra trong trường hợp tổng quátcũng như trong một số trường hợp riêng. Tuy nhiên trong số đó, ngoại trừ các thuật toán heuristic, hầu hết các thuật toán mới chỉ giải quyết được các bài toán cỡ nhỏ hoặc vừa. Do nhu cầu ứng dụng, việc nghiên cứu xây dựng các thuật toán tất định (deterministic algorithms) hiệu quả để giải các bài toán tối ưu không lồi cỡ vừa và lớn (large scale) luôn là vấn đề thời sự và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều nhà khoa học.
Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu và thiết kế các thuật toán mới cho các bài toán tối ưu không lồithuộc một số hướng trong quy hoạch toán học, bao gồm: Quy hoạch rời rạc, Thiết kế và điều khiển hệ thống, Tối ưu véc tơ và một số vấn đề liên quan. Cùng với nghiên cứu lý thuyết, việc xây dựng mô hình toán học cho một số bài toán thực tế nảy sinh trong các lĩnh vực truyền thông, y tế, môi trường… và áp dụng các thuật toán mới đề xuất để giải quyết chúng cũng là một vấn đề trọng tâm được đề tài quan tâm nghiên cứu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm