Iđêan định thức của ma trận Hankel mở rộng


Đánh giá bài viết


Xem thêm