Bài toán quy hoạch toàn phương với biến nguyên và ứng dụng. Thuật toán và thử nghiệm số


Đánh giá bài viết


Xem thêm