LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SỸ CẤP TRƯỜNG CỦA NCS ĐẶNG THANH SƠN

04/12/2015
Kính mời các thầy/cô và các bạn quan tâm đến tham dự buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp trường của NCS Đặng Thanh Sơn.
Thông tin chi tiết như sau:

Họ và tên NCS: ĐẶNG THANH SƠN

Tên đề tài luận án: Một số hệ phương trình cặp trong cơ học chất lỏng

Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân

Mã số : 62 46 01 03

Người hướng dẫn khoa học:       1. TS. Trần Xuân Tiếp                                                                                                                                   2. PGS. TS. Cung Thế Anh

Thời gian: 09h00 ngày 10 tháng 12 năm 2015

Địa điểm: Phòng C1-318, Trường ĐHBK Hà Nội, Số 1 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Trân trọng thông báo.

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Trong luận án này, chúng tôi nghiên cứu một số hệ phương trình cặp không ôtônôm trong cơ học chất lỏng, bao gồm hệ Bénard, hệ MHD hai chiều và hệ Boussinesq hai hoặc ba chiều với mật độ khối lượng thay đổi. Các kết quả chính đạt được trong luận án bao gồm:

1)     Đối với hệ Bénard và hệ MHD hai chiều trong miền thỏa mãn bất đẳng thức Poincaré: Chứng minh được sự tồn tại duy nhất nghiệm yếu, sự tồn tại và đánh giá được số chiều fractal của tập hút lùi.

2)     Đối với hệ Boussinesq có mật độ khối lượng thay đổi trong miền bị chặn: Chứng minh được sự tồn tại và tính duy nhất có điều kiện của nghiệm yếu, chứng minh được sự tồn tại nghiệm tối ưu và thiết lập được điều kiện cần tối ưu cấp một cho bài toán điều khiển tối ưu với phiếm hàm mục tiêu dạng toàn phương và bài toán thời gian tối ưu.


Đánh giá bài viết


Xem thêm