Lịch trình thực hiện các loại đồ án học kỳ 2 năm học 2016-2017

Các bạn SV chú ý thực hiện đúng tiến độ theo lộ trình dưới đây. Việc thiếu hoặc nộp muộn báo cáo tiến độ hoặc nộp muộn đồ án sẽ bị trừ điểm theo quy định.

Đồ án 2

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 2 ngày 03/04/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 4 ngày 03/05/2017
  • Đồ án : Thứ 6 ngày 02/06/2017

Đồ án 3

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 3 ngày 04/04/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 5 ngày 04/05/2017
  • Đồ án : Thứ 2 ngày 05/06/2017

Đồ án tốt nghiệp

  • Tiến độ đợt 1 : Thứ 4 ngày 05/04/2017
  • Tiến độ đợt 2 : Thứ 4 ngày 26/04/2017
  • Tiến độ đợt 3 : Thứ 4 ngày 17/05/2017
  • Đồ án  : Thứ 4 ngày 07/06/2017

Các thông báo khác