Hướng dẫn đăng ký học tập cho các học phần không mở trong học kỳ tới

Với sinh viên K61 trở về trước :

  • Trường hợp số tín chỉ của một số HP bị giảm xuống :

Khi đó tổng số tín chỉ tích lũy bị thiếu so với quy định của CTĐT. Sinh viên cần HỌC BÙ một hoặc một số HP nào đó (chưa học). Học phần học bù nên là học phần tự chọn chuyên ngành.

Theo quy định khi xét tốt nghiệp chỉ xét dư chứ không có quy định xét thiếu (mặc dù thiếu 1 có thể linh động nhưng rất nguy hiểm).

Để học bù Sinh viên cần email cho Phó viện trưởng phụ trách đào tạo ngành theo mẫu

Tiêu đề : Xin học bù học phần do thiếu tín chỉ tích lũy

Nội dung : Thông tin sinh viên + Mã và tên HP muốn học bù

Khi xét tốt nghiệp chỉ cần forward lại email cho PVT phụ trách chuyên ngành để báo PĐT là xong

  • Trường hợp thiếu 1 số HP nhưng bây giờ không mở nữa do CTDT thay đổi

Nếu số SV cần học nhiều hơn hoặc gần 20 người. Cần làm đơn (có đầy đủ chữ ký của từng SV) gửi Viện để xin mở lớp

Nếu số SV cần học ít thì SV có thể học 1 học phần khác thay thế.  Học phần thay thế là học phần chuyên ngành chưa học. Trước khi học cần làm đơn xin sự đồng ý của Viện. Sau khi học làm đơn chuyển học phần thay thể và đơn xin trước học kỳ lên nộp cho PĐT.

Với sinh viên từ K62 :

  • Nếu học phần thuộc module muốn học không mở và có từ 20 SV trở lên đăng ký thì làm đơn (có đầy đủ chữ ký từng SV) để Viện xét mở lớp.
  • Nếu đã học một số HP thuộc một module nào đó và các học phần còn lại không mở thì liên hệ với Viện để tìm hướng giải quyết.

Lưu ý : Trên đây là hướng dẫn cho các trường hợp hay gặp phải. Các trường hợp đặc biệt cần gặp PVT phụ trác đào tạo ngành để tìm hướng giải quyết.

Các thông báo khác