Đăng ký nguyện vọng Đồ án học kỳ 20201

  • Đồ án 2 ngành Toán Tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejFMaomWWZXvhwZB44cMXWxeJnK75sJ8hBcqtYqwV50AzBPg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  • Đồ án 2 ngành HTTTQL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd79u6zBcrQHvWdEFzL2rEHbH0lYSqlF2x7RaCV7632GnmgBg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=-5828109298308070879

  • Đồ án 3 ngành Toán Tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd41itE19YdK1UCi1_A4ltAv4TjTWYoQ4rqVFByH5YpVObHRA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

  • Đồ án tốt nghiệp ngành Toán Tin

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCMxc9X7u4Qk5GpgwhZQrh7JZKAs2byYSEffs1kbLfym-kHg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbzx=5246427141187833269

  • Đồ án tốt nghiệp ngành HTTTQL

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczJdS8NGhVgI4R_pdL3wPZ1n4ZRd3U9WXi4qpjqJYDUdasaA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Hạn đăng ký : Hết Thứ 6 ngày 25/9/2020

Lưu ý : SV sẽ có 15 tuần làm Đồ án sau khi có phân công giảng viên hướng dẫn

 

Các thông báo khác